CLGA

Stanovy spolku Czech ladies golf association

1. Název a sídlo spolku

1.1. Czech ladies golf association (dále jen CLGA) je samosprávným dobrovolným svazkem jeho členů dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.2. Činnost CLGA se řídí těmito Stanovami.

1.3. Název spolku je:  Czech ladies golf association z.s.

1.4. Sídlo CLGA je : Na Veselou 909, 26601 Beroun.    

2. Činnost a cíle CLGA

2.1. Cílem CLGA je prosazování zájmů ladies, tedy hráček golfu jednotlivých golfových klubů, při sportovní a společenské činnosti související s hrou golfu, s přihlédnutím ke specifickým zájmům, předpokladům a možnostem hráček. CLGA především prosazuje zájmy hráček při hře na golfovém hřišti, organizuje soutěže hráček, realizuje styk se zahraničními dámskými kluby, podporuje dětský golf a podporuje výchovu ke hře golfu.

2.2. CLGA se hlásí k České golfové federaci a k jejím cílům. 

2.3. CLGA nemá vlastní golfové hřiště nebo jiné sportovní zařízení určené pro golf, realizace jeho sportovní činnosti je odvislá od dohod s jednotlivými golfovými kluby.

3. Členství v CLGA – Statut lady

3.1. Členkami  CLGA se mohou stát hráčky na základě podané přihlášky a zaplacení ročního příspěvku. Ladies se pro účely těchto stanov rozumí ženy od počátku toho kalendářního roku, v němž dosáhnou 18-ti let věku, pokud jsou současně členky golfového klubu na území České republiky, který je členem České golfové federace.

3.2. Vznik členství

a) Členkami CLGA jsou zakládající členky, které podepsaly zakládající listinu dne 29.srpna 2003 v Lengenfeldu. Členkou CLGA se může také stát každá golfistka, která splňuje požadavek v bodě 3.1 Stanov a podala písemnou přihlášku a zaplatila členský roční poplatek.

b) Členkou CLGA se dále mohou stát se svým souhlasem i ty ženy, které se zasloužily o hru golf, zejména v České republice, i když jinak nesplňují podmínky předchozího odstavce.

3.3. Zánik členství

a) písemným oznámením členky CLGA výboru CLGA , vystoupení je účinné ke dni doručení oznámení výboru.

b) vyloučením členky konferencí CLGA z důvodu porušování zásadních zájmů CLGA, za tyto zájmy je považováno zejména dodržování  Stanov CLGA a usnesení konference  a dodržování základní etiky golfu. Konference má dále právo vyloučit členku, která již nesplňuje požadavky na členství v CLGA. 

c) úmrtím členky

d) nezaplacením ročního členského příspěvku

4. Orgány CLGA

Orgány CLGA jsou:

 1. a) Statutární orgán
 2. b) Nejvyšší orgán
 3. c) Konference členek
 4. d) Výbor
 5. e) Prezident

5. Konference členek

5.1. Konferenci tvoří všechny členky, a je usnášeni schopná, pokud se ji zúčastní alespoň tři členky CLGA. Rozhodnutí se přijímají prostou většinou přítomných členek. 

5.2. Konference členek se schází pravidelně jedenkrát za pět let.

5.3. Úkolem konference členek je zhodnotit činnost CLGA v uplynulém období, stanovit konkrétní cíle CLGA na příští období a určit obecné metody jejich dosažení, včetně volby výkonných orgánů CLGA v souladu s těmito stanovami. 

5.4. Řádné i mimořádné konference jsou svolávány výborem na internetových stránkách CLGA, nejméně 30 dnů předem.

5.5. Průběh konference

5.6. Před zahájením konference obdrží členky hlasovací lístek, jednací řád konference, který na jejím počátku schválí. Konferenci zahajuje prezidentka, nebo viceprezidentka asociace. V případě jejich nepřítomnosti další členka výboru. Na konferenci mohou být přítomny členky CLGA, hosté pozváni výborem CLGA a další osoby, pokud to konference CLGA schválí. Aby konference byla usnášeníschopná, musí být přítomná alespoň tři členky CLGA. Pokud není přítomen potřebný počet členek, po jedné hodině čekání se konference rozpustí a musí být nejpozději do 14-ti dnů svolána náhradní konference. Tato konference může rozhodnout pouze o bodech programu původní konference. Náhradní konference je usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných. Po schválení jednacího řádu je zvolena předsedající konference, která nadále konferenci řídí. V případě, že některá členka navrhne změnu, nebo doplnění programu konference, může tento návrh podat písemně výboru, nebo nejpozději však do schválení jednacího řádu na zahájení konference. Pokud výbor s doplněným, nebo pozměněným programem souhlasí, oznámí na počátku konference změnu programu. V případě nesouhlasu dá o návrhu na změnu programu hlasovat konferenci. Konference rozhoduje prostou většinou přítomných hlasů. Pro konkrétní rozhodování může konference přijmout jiný způsob přijímání svých rozhodnutí.

Členky také mohou podávat v rámci programu protinávrhy k návrhům výboru. Konference hlasuje nejprve o návrhu výboru, pokud je návrh schválen, o protinávrhu se již nehlasuje.

Konference delegátek rozhoduje prostou většinou přítomných hlasů a hlasuje aklamací. O volbě prezidentky a viceprezidentky se hlasuje tajnou volbou. 

O průběhu konference se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající, zapisovatel a  člen výboru.

5.7. Konference členek zejména

 • stanoví základní dlouhodobé cíle činnosti CLGA,
 • schvaluje plán činnosti CLGA,
 • volí jednotlivé členy výboru CLGA

 

6. Výbor CLGA

6.1. Výbor CLGA je výkonným orgánem CLGA.

6.2. Výbor tvoří :

 • prezidentka CLGA,
 • viceprezidentka CLGA,
 • hospodářka CLGA           

6.3. Volební období výboru CLGA je pětileté.

6.4. Vznik členství ve výboru

Členství vzniká volbou konferencí. V případě, že některé z členek zanikne členství ve výboru v mezidobí konferencí, mohou zbývající členky výboru kooptovat novou členku do výboru. 

6.5. Zánik členství:

 • vzdáním se funkce, které musí být podáno písemně výboru a ten jej na nejbližším zasedání vezme na vědomí
 • odvoláním konferencí
 • zánikem členství v CLGA

6.6. Členky výboru plní samostatně své funkce. Prezidentka (viceprezidentka) CLGA zejména samostatně zastupuje CLGA navenek a jedná jménem CLGA. Hospodářka CLGA zajišťuje správnost hospodaření  v souladu s platnými předpisy.

Výbor CLGA se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok. Jednání výboru svolává prezidentka  CLGA. Výbor se řídí plánem činnosti a pro konkrétní plnění úkolů organizuje samostatné plnění funkcí. Z každého zasedání výboru CLGA je pořízen písemný záznam. Výbor je usnášení schopný, zúčastní-li se ho nadpoloviční většina členek, při rovnosti hlasů platí rozhodnutí prezidentky. Pro schválení návrhu výboru CLGA postačuje nadpoloviční většina účastněných členek výboru.

6.7. Výbor CLGA zejména

Provádí rozhodnutí konference CLGA,organizuje dámské golfové soutěže, sestavuje kalendář dámských sportovních a společenských akcí, předkládá konferenci zprávu o hospodaření. Provádí výkon Disciplinární komise způsobem a v rozsahu jak je upraven pro Disciplinární komisi České golfové federace.

7. Statutární orgán

7.1. Statutárním orgánem CLGA je Prezident.

7.2. Statutární orgán zastupuje CLGA navenek a činí jeho jménem právní úkony.

7.3. Statutární orgán rozhoduje o přijetí nových členů.

7.4. Statutární orgán jedná jménem CLGA tak, že k názvu spolku připojí podpis a název funkce.

8. Nejvyšší orgán

8.1. Nejvyšším orgánem CLGA je Prezident. 

8.2. Nejvyšší orgán volí Výbor ze svých členů. Volební období Nejvyššího orgánu začíná jeho zvolením  a končí okamžikem následující volby, která musí být vykonána nejdříve pět let po zvolení a nejpozději do konce kalendářního roku ve kterém uplyne celých pět let od zvolení. Nejvyšší orgán může být volen opakovaně.

8.3. Nejvyšší orgán rozhoduje zejména v těchto věcech:

 1. a) změna stanov

b) schválení rozpočtu a účetní uzávěrky

 1. c) zrušení spolku s likvidací, nebo jeho přeměně
 2. d) rozhoduje o použití prostředků CLGA
 3. e) o dalších věcech, které nejsou svěřeny výboru nebo konferenci členek.

9. Práva a povinnosti členek CLGA

9.1. Členky CLGA jsou oprávněny zejména:

 • prosazovat prostřednictvím CLGA své druhové zájmy při organizaci golfové hry v České republice a v České golfové federaci,
 • účastnit se sportovních a společenských akcí pořádaných CLGA při splnění podmínek účasti
 • obdržet informace o činnosti CLGA a jejích orgánů,
 • předkládat připomínky a návrhy k činnosti CLGA 
 • být volena do orgánů CLGA

9.2. Členky CLGA jsou povinny zejména:    

 • dodržovat usnesení konference a rozhodnutí orgánů CLGA
 • hradit roční příspěvky
 •  hájit dobré jméno CLGA

10. Zásady hospodaření

10.1. Činnost CLGA je zajišťována finančními i věcnými příspěvky, sponzorskými dary a příjmy z akcí CLGA, příspěvky členek či příspěvky účastníků některých jednotlivých akcí CLGA.

10.2. Prostředky CLGA mohou být použity k úhradě administrativních nákladů na provoz CLGA, k  úhradě nákladů na turnaje pořádané CLGA a k účelům souvisejícím s činností a dosahování cílů CLGA. O použití prostředků CLGA rozhoduje nejvyšší orgán spolku.

11. Závěrečná ustanovení

Změny a doplňky byly provedeny konferencí členek CLGA konané dne: 10.08.2020.

PROSTOR PRO REKLAMU